Основната цел на проекта Violence of Information („Насилието на информацията”) е да допринесе за медийната грамотност и креативността на младежите, разработвайки нови инструменти за младежки обучители и младежки работници. Проектът цели да разработи материали в 4 важни тематични области: стратегии за търсене на информация; оценяване на информацията; манипулация на информацията; безопасност в интернет;


Целите на проекта са:


а/ да обучи младежки работници, мледежки обучители и лидери в 4 конкретни области (изброени по-горе);

б/ да увеличи капацитета на младежките центрове, младежките организации и младежите в 4 области на медийната грамотност и да им даде конкретни подходи и инструменти; разработените методи и инструменти ще допринесат за дейностите на програмата „Младежта в действие”;

в/ да допринесе за медийната грамотност на младежите, чрез разрабоването на иновативни инстументи, които могат да се използват по време на младежки семинари и обучителни курсове;

г/ чрез разработените методи и материали за съвременно медийно обучение да допринесе за личния, социален и професионален живот на младите хора;Project target group involves: youth workers and youth trainers; youth leaders of youth organizations or centers; young team leaders and youth project leaders;

Целевата група на проекта включва: младежки работници и младежки обучители; лидери на младежки организации или центрове; ръководители на младежки проекти;


Основни дейности на проекта:
а/ Обучителен курс и контактен семинар;
б/ Разработване на 4 онлайн обучителни игри в 4 тематични области;
в/ Разработване на уеб сайт, включващ обучителна секция, секция с инструменти, секция с ресурси и инструменти за комуникация;
г/ Изготвяне на ръководство с теория и практически примери относно съществуващи подходи и инструменти за обучение;
д/ Обучителен модел за огранизиране на младежки дейности, отнасящ се до 4 тематични области;