4 важни области, част от медийната грамотност, които трябва да бъдат промотирани сред младите (стратегии за търсене, оценяване на информацията, манипулация на информацията, безопасност в Интернет). Формулирането на тези 4 области и дефинирането на конкретни проблеми е един от иновативните аспекти на проекта. Въпреки че тези проблеми вече се споменават в някои източници, в рамките на проекта те биват обособени изцяло във връзка с младежите и тяхната креативност.

 

Тези 4 области са внимателно формулирани след проучването на много от проблемите на медийната грамотност и тяхното значение за младите хора и неформалното обучение. Партньорството се опита да съсредоточи усилията си върху конкретни и важни области, за да може крайните резултати по проекта  да се канализират в конкретни материали и инструменти.

 

 

Предложените 4 области включват следните под-теми:


a. стратегии за търсене (включва теми, като търсене по полета, отстраняване на проблеми при търсене, Булева логика и т.н.);

 

b. оценяване на информацията (iвключва критично мислене, способността да се сканира, способността да се чете задълбочено, некачествената информация, социалните мрежи и електронно портфолио);

 

c. манипулация на информацията (включва оформяне на информацията, проблеми свързани с монополите в интернет, насилие на информацията и т.н.);

 

d. безопасност в интернет (включва проблеми при споделянето на информацията, култура на общуване, сигурност на информацията и т.н.);

 

 

Методи и електронни игри за изучаването на тези 4 области (стратегии за търсене, оценяване на информацията, манипулация на информацията, безопасност в интернет);

 

Предлагаме нови методи и нови електронни игри, които да се използват за обучение на младите хора, по време на обмени и обучителни курсове. Методитите включват препоръки относно планирането на уъркшопи, с помощта на комплексен подход от електронни игри, електронно портфолио, социални мрежи и обучение лице в лице.

 

Предлагаме набор от инструменти, засягащи тези 4 области подходящи за младежки обучители и младежки работници. Тези инструменти са публикувани безплатно онлайн на тази уеб страница. 

 

Проектът Violence if Information представя конкретни подходи за ползване на инструментите на електронното портфолио и социалните мрежи в младежкото неформално обучение. Проектът предоставя практически примери, как да се ползват различните портфолио системи в младежката работа и изследва примерите за системи за електронно портфолио, подходящи за презентационни цели, кариерно развитие, за оценяване и самооценка.

 

Работната програма включва не само традиционни, но и иновативни методи за организиране и подготвяне на събития, като виртуални групи в социални мрежи, онлайн игрови среди и други.

 

Не на последно място  в рамките на проекта беше разработен конкретен набор от инструменти, включващ уеб страница с ресурси, 4 игри, ръководство и база данни, които са достъпни безплатно за младежки работници, обучители и лидери, като инструмент за техните занимания. Този сайт с ресурси ще бъде поддържан дори след края на проекта на уеб сървърите на СОКИ.